Kaxpa.com
!!! GAFRTXILEBA !!!
saitze gantavsebuli masalis naxva dashvebulia mxolod srultslovani pirebistvis!
tu ar brdzandebit srultslovani dauyovnebliv datovet saiti gilakit "GASVLA" radgan saitze gantavsebulma masalam sheidzleba ziani miayenos tqvens fsiqikas.
xolo tu ukve shegisruldat 18 tseli daachiret gilaks "SHESVLA". gilakze "SHESVLA" dacherit administracia tavisufldeba yvela dakisrebuli pasuxismgeblobisgan.

SHESVLA an GASVLA

mbn.su rosban.su owap.surosban.su
waplog
© Shindlera | Contact
© 2011